JoslynneL

CHZ 21.09.22 LONG

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Đọc thiếu Mitigate M1
2 Vùng cuối cho lệnh long CHZ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.