JoslynneL

18.09.22 CHZ SHORT SCAPLING

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
CHZ Short, vùng cực trị cuối cùng của swing nới sóng con ChoCH 2 đầu H14
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.