JoslynneL

21.09.22 CHZ LONG

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
CHZ trong trend tăng H4, H2 Choch Tăng
Đọc mitigate vùng để long kì vọng phá đỉnh
Hoặc cắt khi M15 CHoCH giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.