Wave_Tracker

Lùm xùm vụ bỏ cọc đất Thủ Thiêm?

Giá lên
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
Tân Hoàng Minh bỏ cọc, nhưng 2 ông sát vách thì không. Họ sẽ đóng cọc, đất cát sẽ lên mặt bằng giá mới, CII sẽ lên tầm cao mới. CII sở hưu đất dắc địa thỉ thiêm 6ha. Và xon gàbdder trứng BOT....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.