Wave_Tracker

Cii, tiền tươi thíc thật. Muốn nghèo hãy bán Cii lúc này

Giá lên
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
Với thông tin bị cắt margin ở mã Cii, giờ đây chỉ có tiền tươi chơi với nhau. Lên trong bền vững 80k on the go

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.