HarryDamThanhHiepNWG

công nghệ thuật toán giao dịch cho các sản phẩm dầu ,vàng

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
tỉ lệ win rate là 80-85%
các bạn có thể thể test thoải mái

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.