kevinluong85

16:45 - 7/9 - Dầu thô nhẹ

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Tạo mô hình con cua, hai đỉnh khung H1, cấu trúc giảm về đáy 2. Tìm entry SHORT
Entry:87
SL:88.15
TP: 85.9 - 85.11
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.