NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
- H4: Cấu trúc giảm đã hình thành
- Sóng hồi đang chạy, quan sát động lượng hồi lên vùng 84.37, nếu xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều thì bán xuống, mục tiêu 80.3, stoploss 85.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.