NgocHaiPearlie

Dầu vẫn duy trì chiến lược tìm điểm mua vào

Giá lên
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá Dầu trên quan điểm cá nhân tôi vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng, các tin tức làm ảnh hưởng đến giá Dầu hiện tại không phải là những tin tức mang tính chu kỳ mà phần lớn là các tin tức ngắn hạn.
Dầu có thể đang trong giai đoạn tích luỹ đi ngang, tuy nhiên trong dài hạn vẫn duy trì chiến lược Dầu sẽ có nhịp bứt phá lên vùng đỉnh cũ đế duy trì biên độ giá trên ngưỡng 70$/thùng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.