NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Đi sóng 3 Ellitott giảm, đang điều chỉnh ABC.
Chờ hồi đến vai trái thì mua. LONG
Entry:78.72 -77.1
SL:77.26
TP:81.34
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.