Allin102

CMT/BTC - mức truy hồi 0.5-0.618 fibo

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
20% cũng là con số đáng kể trong mùa downtrend này nhỉ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.