Ninh-Do

CMT tiếp tục sóng tăng

BINANCE:CMTBTC   None
Với mã CMT đã hoàn thành xong sóng hiệu chỉnh, đợi xác nhận Break để tiếp tục cho sóng tăng cuối
Buy và target như chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.