Ninh-Do

CMT tiếp tục sóng tăng

BINANCE:CMTBTC   None
Với mã CMT đã hoàn thành xong sóng hiệu chỉnh, đợi xác nhận Break để tiếp tục cho sóng tăng cuối
Buy và target như chart