Đây là view dài hạn Comp của mình. Hiện tại thì Coin top đang bay, sau coin top sẽ là coin top 2, và Comp là 1 trong số đó. Mình rất mong comp có thể đạt TP2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.