phuhavan2510

target sắp tới của CRV

BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
target sắp tới của CRV
cần chú ý theo sát thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.