BINANCE:CRVUSDTPERP   CRV / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Trend tăng
Chờ Buy 0.5 fibo ( trùng HT của volume file)
SL: HT của nến xanh trước đó
TP: Đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.