GKFXPrimeVN

Chiến lược mua cổ phiếu CSCO

Giá lên
NASDAQ:CSCO   Cisco Systems, Inc
CISCO SYSTEMS là công ty chuyên cung cấp thiết bị kỹ thuật viễn thông

Cổ phiếu này có mức tăng trưởng khá tôt
Canh buy ở 2 vùng giá từ 47 - 50
Mục tiêu hướng đến 57
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.