HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
THeo dõi giá Pumd phá kháng cự đi lên, Order Book: chuyên nghiệp như Binance. Ưu điểm có thể limit những lệnh lớn mà không làm thị trường trượt giá
AMM: đơn giản như Uniswap. Tối ưu hơn cho thị trường có độ thanh khoản kém như những đồng Coin mới lên. Rủi ro cho nhà cung cấp thanh khoản
AMMs UniSwap
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.