JayceTrading

Kèo x33 lần! CSPR.......

HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
Gom hàng ở 2 vùng:
Vùng 1: Giá hiện tại 0.136
Vùng 2:Trường hợp xấu 0.06

Hold dài hạn!

Bình luận