JayceTrading

Kèo x33 lần! CSPR.......

HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
Gom hàng ở 2 vùng:
Vùng 1: Giá hiện tại 0.136
Vùng 2:Trường hợp xấu 0.06

Hold dài hạn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.