john_lee

support quá tốt dù có sự bán thái quá từ NĐT ngắn hạn vụ CSPD

HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
lực mua hấp thụ tốt ở vùng giá thấp hổ trợ đã thể hiện tốt vai trò
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.