TrongLe

Hành trình phá đáy tiếp tục

Giá xuống
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Đóng nến tuần , hỗ trợ 48k đã ko giữ được,
CTD tiếp tục chuỗi ngày dài phá đáy của mình
- giá mục tiệu tại hỗ trợ gần là 40k, theo qua điểm cá nhân đây là vùng hỗ trợ yếu, NDT cần quan sát tại vùng này
- Mục tiệu dài hạn có thể là 20k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.