DatTong

CTD, Công ty cổ phần xay dựng COTECCONS.

Giá xuống
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
CTD, D1:
- Xu hướng chỉnh: Giảm giá
- Giá đã phá vỡ mô hình tam giác
- Giá nằm dưới mức hỗ trợ ngày
--> Khả năng giá sẽ tiếp tục giảm sâu trong thời gian tới

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.