BuiTrongNguyen

CTD kết thúc nến tuần với râu nến dài , chạm FB 0,618

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
CTD kết thúc nến tuần với râu nến dài , chạm FB 0,618 mục tiêu 150 dài hạn .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.