CongdongDaututaichinhtaman

Cổ Phiếu Cotecons (CTD) Chuẩn bị đi vào chu kỳ tăng trưởng mới

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Sau một giai đoạn giảm dài và đi ngang sau đó phá Range với VOL lớn còn chần trừ gì mà k chuẩn bị vốn ôm hàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.