HHermes

Sau vực sau thăm thẳm là đỉnh cao muôn trượng bắt đáy CTD giá 90

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Với mô hình AB=CD kinh điển, dự báo CTD rơi về vùng giá 90 sẽ phục hồi mạnh mẽ