HHermes

Sau vực sau thăm thẳm là đỉnh cao muôn trượng bắt đáy CTD giá 90

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Với mô hình AB=CD kinh điển, dự báo CTD rơi về vùng giá 90 sẽ phục hồi mạnh mẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.