Wave_Tracker

CTD sự trở lại của ông vua xay dựng

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Theo khung tuần thì CTD hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao mọi thời đại.
Hãy mua ngay đón sóng đấu tư công, xây dựng hưởng lợi kép. CTD 200k on the go🏄

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.