HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
CTD giá đã phá vỡ mô hình nêm tăng, vùng hỗ trợ 72k5 giữ vai trò quan trọng, nếu giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ này thì giá hoàn toàn có thể kiểm tra lại đáy 47k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.