KentDO

CTG - Kỳ vọng tăng ngắn hạn 23.45(+11.4%)

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Mã cổ phiếu CTG ; sàn HOSE; VietinBank .
Giá hiện tại 21.05; KLGD 3.63 triệu CP; Giá trị GD 76.69 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Trạng thái vận động hiện tại của CTG là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;cân nhắc có thể thực hiện MUA. Kỳ vọng giá mục tiêu ước tính là 21.7(3.09%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 23.45(11.4%) đối với kịch bản tích cực và giá ước tính 19.9(-5.46%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 17.7(-15.91%) nếu có sự điều chỉnh.

Thanh khoản
Quan sát yếu tố thanh khoản CTG có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 54.04 tỷ đồng; thanh khoản tương đối cao; và thanh khoản hiện tại đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Kháng cự gần nhất của CTG là 21.7 ; có mức kháng cự kế tiếp tại 23.45 ;mức hỗ trợ gần nhất cổ phiếu có thể đạt quanh mốc 19.9 ; cân nhắc mức hỗ trợ mạnh tại 17.7 . Vùng giá thấp xem xét thực hiện mua lại nhà đầu tư có thể cân nhắc tại 19.89.

Các đánh giá từ Mô hình
Theo kết quả từ mô hình tín hiệu mua bán hiện đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu CTG . Đánh giá của mô hình về xu hướng giá của cổ cổ phiếu qua các kỳ là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Cổ phiếu hiện đang vận động trong một vùng giá tương đối An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu CTG duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.