HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PTKT: TA SUMO cho biết
Đối với cp CTG , đang bắt đầu 1 chu kỳ tăng hoàn toàn rõ nét
Chân tình!