HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Hiện tại CTG vẫn đang có xu hướng trong trend tăng, có điều chỉnh cùng với ngành ngân hàng ngày 14/2/2022 nhưng nay ngành ngân hàng đang có xu hướng tích lũy lại, dự đoán giá vẫn đang trong xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.