BINANCE:CTSIUSDT   CTSI / TetherUS
Kịch bản 1: CTSI break xu hướng giảm, xem xét để đón khi nến đóng hẳn trên đường xu hướng.
Kịch bản 2: CTSI sideways giảm nhẹ, có thể đón ở 2 mức hỗ trợ $0.62 - $0.43.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.