GiaoDichHangHoaPhaiSinh

3/11 Bẫy giá Tăng

Giá lên
GiaoDichHangHoaPhaiSinh Cập nhật   
ICEUS:CTZ2022   Cotton No. 2 Futures
3/11 Bẫy giá Tăng. Tuy nhiên cần lưu ý đến các trường hợp các gap giá. Đó là các hành động giao dịch trong lúc đóng cửa của cá mập với mục đích xả hàng
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.