ngobao1975

Chiến lược mua bông kỳ hạn 12/2022 ngày 30/6/2022

Giá lên
ICEUS:CTZ2022   Cotton No. 2 Futures
Hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICEUS, hôm thứ tư 29/6 mở cửa giá đi ngang đến đầu giờ trưa thì tăng mạnh và đến tối thì tăng kịch trần biên độ 4 cents/ pound và duy trì đến lúc đóng cửa. Giá đóng cửa tại 97.48 cents/ pound, tăng 4.28%. Nến ngày có hình thái mazubozu tăng mạnh không không bóng nến trên cho thấy bên mua bắt đầu chi phối thị trường. Khả năng giá vẫn tiếp tục tăng lên lại vùng kháng cự 100 và cao hơn là 104.

Chờ giá giảm về lại vùng 95-96.3 vào vị thế mua
BUY CTEZ22 95-96.3
STP: 94
TP1: 99
TP2: 102
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.