TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Kỳ vòng: đổi trend thành bull bằng 1 wave mạnh.
Hiện tại: không xác định.
Plan: No trade.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.