URIFX

CXY: Có thể buy

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Idea tuần trước: Giá chưa chạm trendline, lệnh chưa kích hoạt.

Buy cho tuần này: Giá có thể bull lại nên cẩn trọng khi sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.