URIFX

CXY: Tăng rồi Giảm lại chăng?

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Có vẻ như đang trong chu kỳ lớn D1 từ tháng 1/2016.
Hình mẫu có thể là Flat đi ngang mà wave đang phát triển đang ở correction wave đi xuống.
Phân tích 1h hoặc 30 phút để có plan chi tiết.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.