URIFX

CXY: Trend vẫn là giảm

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Dài hạn, CXY vẫn sẽ giảm dài hạn (W1).
Trong D1, giá có thể pullback để hình thành channel bear mới.
Đây là cơ hội sell wave lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.