HHermes

Tổng quan về Cad Index CXY liên quan đến tất cả cặp tiền có CAD

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Tổng quan về Cad Index CXY liên quan đến tất cả cặp tiền có CAD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.