HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
D2D trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào khi giá sau khi vượt khỏi vùng đỉnh 64.3 - 64.4 đã có tín hiệu tích luỹ bên trên vùng đỉnh này từ đầu tháng 1 đến nay.

Khả năng với tín hiệu đảo chiều hôm nay cùng với lực đỡ khi thị trường rớt sẽ là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng đến vùng mục tiêu 71.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.