VanDung0611

DAO vị thế đang đẹp để mua 50%

Giá lên
OKX:DAOUSDT   DAO Maker/Tether
Hiện tại DAO đang được giữ vững giá ở mốc RSI 1D. Nếu đầu tư hãy mua 50% ở giá này, nếu giảm thêm sẽ DCA ở mốc mà mình sẽ báo sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.