Mô hình 2 đáy ở khung thời gian ngày
Rủi ro thấp lợi nhuận cao

jx