DatTong

DASHUSDT, Dash/ Tether, H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITTREX:DASHUSDT   Dash / Tether
Hình thành Uptrend nhỏ?!
Bình luận:
move stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.