HOSE:DCM   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Canh mua DCM tại hỗ trợ 18k không mua đuổi, target vượt đỉnh lên 23k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.