toansystem

DDV - 24/2/22 Xu hướng giảm

Giá xuống
toansystem Cập nhật   
UPCOM:DDV   DAP-VINACHEM JSC
DDV - 24/2/22 Xu hướng giảm
Buy: 19500 - 20800
Stoploss: 18000
Target: 25500

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.
Giao dịch được đóng thủ công:
chưa đến điểm mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.