tranhoangnam8391

Vnidex - cổ phiếu DDV plan và TP dài hạn 29/5/2023

UPCOM:DDV   DAP-VINACHEM JSC
Phương pháp xác định TP bằng Fibonancci => Sóng Elliot
Kiểm chứng trong dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.