HOANGFX86

sell DE30

Giá xuống
Chứng khoán CHÂU ÂU tuần tới sẽ giảm rất sâu
Trước khi roi sẽ hồi phục lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.