tradewithme99

DE40: Canh SEll pullback

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Thay vì chờ giá về đây để canh buy, Hãy Sell cho tới khi giá thủng cái đáy này thì thôi. Niềm tin k đủ thì chờ đánh ở khung H4 khi b thấy cây nến H4 đang chạy bao trùm hẳn cây Xanh trước nó
Vui lòng viewer trên tradingview k sân si vì tôi sell ngược cấu trúc ^^

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.