SonPriceAction

Buy DE30

Giá lên
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Buy DE30 ( Germany 30 ) tai giá thị trường với setup Pinbar + uptrend +dynamic support ema 20/50