tradewithme99

Bẫy giá DE40

Giá xuống
CURRENCYCOM:DE40   Germany 40
Canh giá hồi lại chút xíu rồi sell
Canh giá hồi lại chút xíu rồi sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.