SonLe_Trader-It-Noi

BÁN GER40(DE40) - Simple Price Action

Giá xuống
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
ICMARKETS:DE40   Germany DAX 40 Index
- Xu Hướng: Giảm
- Động Lượng: Giảm
- Giá đã Pullback xong (Hanging Man)
=> BÁN

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 3
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Stoploss Xuống Tại Giá 18173
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã chạm Stoploss tại 18173
Kết quả: Lỗ (-0.71R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.