DucQuanEW

DEU30 ( Phân tích chỉ số DEU30 theo sóng EW)

Giá xuống
TVC:DEU40   GERMAN STOCK INDEX (DAX)
DEU30 (12/5/2020)

Khả năng cao sẽ giảm về vùng đáy sóng (iv) để hoàn thành sóng (c) điều chỉnh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.